Waterbeheerplan Buikslotermeer

Waterbeheerplan Buikslotermeer

Uitgangspunten:
– We gaan de baggerwerkzaamheden met elkaar afstemmen in een overleg tussen Volkstuinen, Gemeente en Hoogheemraadschap.
– We zetten in op het aan de voorkant bereiken van overeenstemming met Hoogheemraadschap.
– We gaan voor een plan dat realistisch en haalbaar is. Extra verfijning kan door de volkstuinders zelf worden gedaan.
– We maken een plan gebaseerd op machinale uitvoering van maaien en baggeren. Handwerk is steeds moeilijker te krijgen. Belangrijk is het dat het beheerplan geborgd is.
– Het doel is voldoen aan de schouw.
– Waterbeheer vraagt om een langere betrokkenheid. Dat betekent dat het werk meerjarig bij dezelfde aannemer ligt, om ingrepen in de tijd uit te kunnen zetten. 
– Ook de veiligheid is belangrijk bv. geen steile oever met rietkragen.
– Er moet voldoende water in de sloten zijn, zodat er bij brand voldoende bluswater, De brandweer komt met klein materiaal en heeft zelf maar beperkt water mee.
– De opzet van een beheerplan moet zijn dat het gedragen wordt door de belanghebbenden en dat het uitvoerbaar is over een lange periode. Ook moet er gekeken worden of er na verloop van tijd er dingen moeten worden bijgesteld, bv. om de twee jaar.

Doel Waterbeheerplan:
– Het zuiveren van het water, d.m.v. de aanplant van Helofyten. De meest gebruikte moerasplanten zijn riet, biezen, zegge, lisdodde en zwanebloem.
– Op de oever/ het droge deel: leverkruid, geel lis, dotterbloem, kalmoes en egelskop.
– Ook gaat de belevingswaarde door de aanleg van natuurvriendelijke oevers omhoog doordat er meer dieren van profiteren. De natuurvriendelijke oever is een strook van bijvoorbeeld 1 meter op de kant en 0,5 tot 1 meter in het water afhankelijk van de breedte van de watergang. 
– Met deze aanpassingen zal het tuincomplex waarschijnlijk gaan voldoen aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) Het Nederlandse oppervlaktewater voldoet nog niet aan de normen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De waterschappen nemen maatregelen en werken aan een betere waterkwaliteit.

Het Baggeren:
– Wat betreft het baggeren van de binnen sloten en de sloten om het tuincomplex, vindt er overleg plaats tussen het Hoogheemraadschap en de Gemeente. De uitkomst hiervan is nog niet bekend.
– Het Tuincomplex heeft nu nog Secundair als indeling voor de binnen sloten. Dit blijft nog even zo totdat er gebaggerd is.
– Nu zit er nog Schouw op (watergangen moeten aan eisen voldoen) als het complex gebaggerd is kan worden overwogen om het complex Tertiair in te delen zodat er geen schouw meer opzit en het beheer wat makkelijker wordt.     

Let wel dat dit na het baggeren moet worden overwogen.

Vervolg:
Maarten Hoeve is bezig met het maken van Waterbeheerplan en zal dit ter goedkeuring voorleggen aan het bestuur van Buikslotermeer