COMMISSIES

De ALV benoemt de kascontrolecommissie van de afdeling.
Het bestuur benoemt de leden van de overige commissies, werkgroepen of andere gremia.
Aan elke commissie, werkgroep of ander gremium is een lid van het bestuur als gedelegeerde toegevoegd. Deze is de contactpersoon tussen commissie/werkgroep/gremium en het bestuur.
De commissies/werkgroepen/gremia zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur met uitzondering van de kascommissie die verantwoording aflegt aan de ALV.
De commissies/werkgroepen/gremia worden benoemd uit leden of niet-leden. Het aantal niet-leden mag niet meer dan de helft zijn van het aantal leden.
Alle leden van commissies/werkgroepen/gremia zijn vrijwilligers.

Arbocoördinator

Arbocoördinator

De Arbocoördinator informeert en adviseert het bestuur en anderen over de Arbo wet- en regelgeving. De coördinator bevordert dat die regels worden nageleefd. Het gaat om voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.

marianne.stroober@gmail.com

Marianne Stroober (woordvoerder).
Carlo van Hekken gedelegeerde namens bestuur.

Bouw- en taxatiecommissie

Bouw- en taxatiecommissie

De bouw- en taxatiecommissie houdt toezicht op alle opstallen, beschoeiingen en andere bouwsels (bouw, verbouw, verplaatsing, onderhoud) die zich op het tuinpark bevinden. Verder controleert deze commissie bouwtekeningen, taxeert ter verkoop aangeboden tuinen en tuinhuizen, controleert gasslangen en adviseert het bestuur over het verlenen van toestemming voor winterbewoning en bestrijding van legionella.

bouwentaxatiecommissie@tuinparkbuikslotermeer.nl

Samenstelling bouw- en taxatiecommissie
Abdelouhid Ben, Ingrid Haaijen (woordvoerder), Yahya Mathkor, Hijme  Peekstok.
Carlo van Hekken gedelegeerde namens bestuur.

Clubhuiscommissie

Clubhuiscommissie

De taken van de clubhuiscommissie omvatten het in- en verkopen van consumpties uit het assortiment. Het leveren van goederen mag plaatsvinden met een kleine winstmarge. Verder zorgt deze commissie voor het organiseren en uitvoeren van activiteiten voor leden en andere belangstellenden.

clubhuiscommissie@tuinparkbuikslotermeer.nl

Samenstelling clubhuiscommissie
Ria Berendsen (woordvoerder), Malika Bouzerda, Hatice Cigirci, Conny Hoeve, Kadicha Hidad, Aysa Yildiz.
Anneke Koster gedelegeerde namens bestuur.

Comissie verkoop huisjes

Comissie verkoop huisjes

De commissie verkoop huisjes start de taxatieprocedure op en rondt deze af. Verder is de commissie verantwoordelijk voor het contact tussen de (aspirant-)leden/kopers en de verkoper. Tot slot is deze commissie belast met het leiden, begeleiden en afhandelen van de verkoopprocedure.

verkooptuinhuisjes@tuinparkbuikslotermeer.nl

Samenstelling commissie verkoop huisjes
Harry de Jong (woordvoerder), Diederik Klumper, Gita de Lange.
Anneke Koster gedelegeerde namens bestuur.

EHBO-commissie

EHBO-commissie

De leden van de EHBO-commissie hebben tot taak eerste hulp te verlenen bij ongelukken op het tuinpark. Zij moeten een geldig EHBO-diploma hebben.

Samenstelling EHBO-commissie
Berthe Volbeda, Ellen de Wolf (woordvoerder).
Diederik Klumper gedelegeerde namens bestuur.

Inkoopcommissie

Inkoopcommissie

De taken van de inkoopcommissie bestaan uit het voor de winkel inkopen van door de leden gewenste artikelen en in voorraad en opslag houden van de meest gangbare en niet bederfelijke artikelen. Verhoging van de kostprijs met een geringe winstmarge is geoorloofd tot dekking van de onkostenadministratie, benodigd gereedschap, onderhoud inkoopgebouw, risico en voor het doen van proefnemingen.

inkoopcommissie@tuinparkbuikslotermeer.nl

Samenstelling inkoopcommissie
Alison Bass, Saskia van Briemen, Remko de Jong (woordvoerder), Astrid Spaan, Hans Vos. Margriet van Weelden gedelegeerde namens bestuur.

Kascontrolecommissie

Kascontrolecommissie

De kascontrolecommisssie bestaat uit 5 personen, waarvan 3 leden en 2 plaatsvervangers, die allen lid zijn van de bond. Deze commissie controleert ten minste 2 keer per jaar de boekhouding en brengt hierover 1 keer per jaar schriftelijk verslag uit aan het bestuur, het bondsbestuur en de ALV. Verder telt deze commissie maandelijks de contante kassen.

kascontrolecommissie@tuinparkbuikslotermeer.nl

Samenstelling kascontrolecommissie
Abderrahim Haouas, Freerk Nienhuis (woordvoerder).
Anneke Koster contactpersoon namens bestuur.

Onderhoudscommissie

Onderhoudscommissie

De onderhoudscommissie is verantwoordelijk voor het onderhouden, verbeteren en controleren van de opstallen, technische installaties en materieel van het tuinpark. Waar nodig aan de hand van wettelijke eisen en normen bijvoorbeeld met betrekking tot legionella- en brandpreventie zodat het veilig blijft op het tuinpark. Dit houdt ook in het in nauw overleg met het bestuur aangaan en beheren van contacten en contracten met nutsbedrijven en leveranciers met betrekking tot het aanwezige materieel en de technische installaties.

onderhoudscommissie@tuinparkbuikslotermeer.nl

Samenstelling onderhoudscommissie
Jan Barbé (woordvoerder), Jaap Barbé, Jan van Delft, Ron Schimmel.
Carlo van Hekken gedelegeerde namens bestuur

Platform Tuinpark Buikslotermeer

Platform Tuinpark Buikslotermeer

Ook Tuinpark Buikslotermeer is geconfronteerd met de nieuwe plannen van de gemeente. Er wordt een nieuw huurcontract opgesteld, maar dan moet het tuinpark wel aan een aantal eisen gaan voldoen. Dit varieert bijvoorbeeld van de maximale hoogte van de beplanting tot de openstelling van het tuinpark.

Omdat sommige wijzigingen ingrijpend kunnen zijn, heeft het bestuur besloten om ook buiten de Algemene Ledenvergadering bredere inspraak van tuinders mogelijk te maken. Het bestuur heeft daarom een aantal tuinders gevraagd om zitting te nemen in het Platform Tuinpark Buikslotermeer dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het bestuur. Dit advies neemt het bestuur mee in de besluitvorming en bij onderwerpen die worden voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering. Op deze wijze kunnen in de besluitvorming en bij de besprekingen met de gemeente zoveel mogelijk wensen en/of eisen van de tuinders worden ingebracht.

Het platform wordt ook gevraagd te adviseren over onderwerpen die niet met het nieuwe huurcontract te maken hebben.

Samenstelling Platform Tuinpark Buikslotermeer
Koko Barenbrug, Nick Bouma, Noureddine Danad (woordvoerder en voorzitter), Ingrid Haaijen, Anouk van Hekken, Winand Krijtenburg, Suze van der Poll, Ans Sullot.
Carlo van Hekken gedelegeerde namens bestuur.

Redactiecommissie

Redactiecommissie

Zes maal per jaar verschijnt de tuinkrant; het blad van en voor de tuinders van tuinpark Buikslotermeer. Dit betekent: bedenken, (laten) schrijven, samenstellen en redigeren, vormgeven, laten produceren en distribueren onder de leden.

redactie@tuinparkbuikslotermeer.nl

Edwin Oden, Christian Perrone, Theo Mondij (redactiecoördinator en woordvoerder),
Jan de Jong.
Mirjam van Dootingh gedelegeerde namens bestuur.

Schouwcommissie

Schouwcommissie

De schouwcommissie is een apart onderdeel van de TPC en legt via de gedelegeerde direct verantwoording af aan het bestuur. Per schouwronde worden alle tuinen gecontroleerd. Na de schouwronde ontvangen de tuinen met achterstand(en) binnen één week een mail waarin wordt aangegeven welke punten binnen 3 weken moeten zijn verholpen.

Schouwpunten in 2021 waren:

    • Onkruid op de paden
    • Overhangende takken pad
    • Riet in sloten
    • Hoogte heggen/inkijkjes in heg vanaf het pad
    • Overige zoals tuinnummers en opslag rommel in de tuin

Schouwdata worden vooraf aangekondigd zodat tuinders weten voor wanneer tuin, pad en sloot op orde moet zijn. Bij die aankondiging wordt ook vermeld dat de tuin op die dag toegankelijk moet zijn voor de schouwcommissie.

schouwcommissie@tuinparkbuikslotermeer.nl

Hatice Cigirci, Gini Klumper (woordvoerder).
Margriet van Weelden gedelegeerde namens bestuur.

Tuinparkcommissie

Tuinparkcommissie

De tuinparkcommissie (TPC) organiseert en houdt toezicht op het algemeen werk. Daarnaast houdt de commissie samen met de schouwcommissie toezicht op het onderhoud van sloten, beschoeiingen, heggen, paden, tuinen en bermen. De commissie bericht leden over achterstallig onderhoud en informeert waar nodig het bestuur hierover. Verder adviseert de commissie leden over beplanting en het snoeien en/of kappen van bomen.

tuinparkcommissie@tuinparkbuikslotermeer.nl

Rudy Bohmer, Jack Fletcher, Don Graver, Koos Graver, Karen Vonder (woordvoerder), Henk van Rossum, Marianne Stroober.
Margriet van Weelden gedelegeerde namens bestuur.

Werkgroep Natuurlijk Tuinieren

Werkgroep Natuurlijk Tuinieren

Het NT-programma wordt door de werkgroep NT opgesteld in samenwerking met de TPC en uitgevoerd met de tuinders tijdens het algemeen werk. Elk seizoen worden ook excursies, lezingen en workshops georganiseerd die met NT te maken hebben.

werkgroepnatuurlijktuinieren@tuinparkbuikslotermeer.nl

Froukje Dijkshoorn, Els Knipscheer (woordvoerder), Toke Smolders.
Margriet van Weelden gedelegeerde namens bestuur

Werkgroep website

Werkgroep website

De werkgroep website bestaat uit 5 enthousiaste tuinders die sinds april 2021 bezig zijn met het ontwikkelen van een volledig nieuwe website voor Tuinpark Buikslotermeer. 

Het streven is een mooie, functionele en actuele website te ontwikkelen. Ideeën, meldingen over onjuiste informatie, opgeven van nieuwe informatie, items voor de agenda, etc. zijn allemaal van harte welkom. 

website@tuinparkbuikslotermeer.nl

Noureddine Danad (woordvoerder), Yuk Lin, Philip Ling, Ria Rutten.
Mirjam van Dootingh gedelegeerde namens bestuur

Werkgroep 30%-gelden

Werkgroep 30%-gelden

Begin deze eeuw is Tuinpark Buikslotermeer verplaatst van de G.J. Scheurleerweg naar de Volendammerweg. Dit was een gedwongen verplaatsing. Daarom kregen tuinders die overgingen naar het nieuwe tuinpark een vergoeding van het Stadsdeel Noord. Mensen die besloten niet naar het nieuwe tuinpark mee te gaan kregen 70% van de taxatiewaarde van hun huisje op het oude tuinpark, de overige 30% ging in een zogenaamd 30% budget dat uiteindelijk als bestemming kreeg extra voorzieningen aan het tuinpark, vooral ten behoeve van de functie wandelpark.

De toenmalige tuinparkbesturen hebben op enig moment geen aanspraak meer gedaan op het nog resterende budget. Toen het huidige tuinparkbestuur deze aanspraak wel deed, ving men bot en bleek het toenmalige Bondsbestuur de Bondsvergadering ooit te hebben voorgesteld dit restant toe te voegen aan de algemene reserves.

Dit was voor het huidige tuinparkbestuur en de leden natuurlijk niet acceptabel en toen de aanspraak op het geld niet werd gehonoreerd, is een periode van jarenlang getouwtrek aangebroken en ook een juridische procedure bleek onvermijdelijk. In het derde kwartaal van 2021 volgde eindelijk het verlossende woord en kan Tuinpark Buikslotermeer het geld gaan aanwenden waar het ooit voor was bedoeld: extra voorzieningen aan het tuinpark.

Oud-tuinders als Willem Verlaan (+) en Toke Smolders hebben een belangrijke rol gespeeld in deze werkgroep die nu nog als volgt is samengesteld:
Mirjam van Dootingh (woordvoerder) en Carlo van Hekken.

Lid worden van een commissie?

Het tuinpark is altijd op zoek naar enthousiaste en ondernemende mensen die een bijdrage willen leveren aan de werkzaamheden van één van de commissies. En dat kunnen zowel tuinders zijn als vrijwilligers van buiten het tuinpark.
Belangstelling? Loop op een zaterdag even langs of stuur een mailtje naar de betreffende commissie. Er wordt dan snel contact gezocht.