Bestuur

vacature
Secretaris

Astrid Weeks
Penningmeester

Anneke Koster
Lid Algemeen Bestuur

Wim van den Groenendaal
Lid Algemeen Bestuur

Peter Roepers
Lid Algemeen bestuur

Lonneke Tiggeler
Lid algemeen bestuur

Bestuur

Tuinpark Buikslotermeer wordt bestuurd door het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering en is verantwoordelijk voor de dagelijks gang van zaken op het tuinpark.

De bestuursleden worden door de Algemene Ledenvergadering benoemd uit leden en uit niet-leden. Het aantal niet-leden mag niet meer dan de helft van het aantal bestuursleden zijn. De voorzitter wordt in functie benoemd.

Bestuursleden worden benoemd voor de duur van drie jaar. Aftredende leden zijn herbenoembaar. De vice-voorzitter is bij officiële gelegenheden de woordvoerder van het bestuur.

Het bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van haar taken te laten uitvoeren door commissies, werkgroepen of andere gremia die door het bestuur zijn benoemd. Het bestuur is tevens bevoegd werkzaamheden al dan niet tegen betaling door derden te laten verrichten.

Alle bestuursleden zijn vrijwilligers.

Rooster herverkiezing bestuur

 

Rooster herverkiezing bestuur Tuinpark Buikslotermeer m.i.v. 24-11-2010

Naam

Gekozen

Herverkiezing

Aftredend / Herverkiezing

Functie

Carlo van Hekken

Mei 2018

Mei 2021

Mei 2024

Secretaris

Wim van den Groenendaal

November 2022

November 2025

 

Lid Algemeen Bestuur

Anneke Koster

November 2016

November 2019

November 2022

Lid Algemeen Bestuur

Lonneke Tiggeler

November 2022

November 2025

 

Lid Algemeen Bestuur

Bij de benoeming van leden van het afdelingsbestuur (van Tuinpark Buikslotermeer) gelden de volgende regels (na te lezen in artikel 3 lid 6 van de statuten en artikel 7 punt 3 van het afdelingsreglement):

  • Een afdelingsbestuur bestaat uit minimaal 5 leden. Deze worden benoemd door de leden van de afdeling. Die stellen ook het aantal bestuursleden vast, met een minimum van 5 dus.
  • De leden van een afdelingsbestuur worden benoemd uit de leden van de afdeling en eventueel uit niet-leden van de afdeling. Maximaal de helft van het aantal leden van het afdelingsbestuur mag bestaan uit niet-leden.
  • Een benoeming voor elke functie in de bond, dus ook de benoeming van leden in een afdelingsbestuur, is voor een periode van drie jaren. Na afloop van deze periode is herbenoeming mogelijk. Er is niets geregeld over het aantal keren dat bestuursleden kunnen worden herbenoemd.
  • De voorzitter van het afdelingsbestuur wordt door de leden van de afdeling in functie benoemd.