Onderwerpen

Algemeen werk

Algemeen werk

Elke tuinder doet per tuinseizoen (1 april tot 1 oktober) 6 werkbeurten om de algemene delen van ons tuinpark te onderhouden. Hiervoor is een rooster opgesteld. De werkzaamheden vinden plaats op zaterdagochtend. Bepaalde leden kunnen vrijstelling krijgen. Tuinders die zijn verhinderd voor een werkbeurt, kunnen deze later inhalen. Bij verhindering wel afmelden via e-mail. Te weinig tuinbeurten gedaan? Dan volgt een boete. Hierna wordt dit allemaal uitgebreid toegelicht.

Rooster
De tuinders die werkbeurten doen krijgen het rooster toegestuurd als bijlage bij de opstartmail van de Tuinparkcommissie (TPC). Het rooster staat ook in de eerste tuinkrant van het seizoen en hieronder. In 2022 wordt algemeen werk gedaan vanaf 19 maart tot en met 8 oktober.

Klik hier voor het rooster

Indeling zaterdagochtend
09.00 – 09.15 intekenen (handtekening)
09.15 – 09.30 werkindeling
09.30 – 10.30 werkzaamheden deel 1
10.30 – 10.45 koffiepauze clubhuis
10.45 - 12.00 werkzaamheden deel 2
12.00 afmelden (handtekening)

Regels algemeen werk

 • Zorg voor deugdelijk schoeisel en stevige handschoenen.
 • Gebruik altijd de gezichts- en gehoorbeschermers die u uitgereikt krijgt van de leden van de TPC.
 • Volg altijd de instructies op van de leden van de TPC.
 • Vervanging bij algemeen werk is alleen toegestaan door mensen die minimaal 18 jaar oud zijn. De vervanger dient zich altijd te houden aan de reglementen van het tuinpark en de aanwijzingen van de TPC. Het bestuur kan - al dan niet op voordracht van de TPC - een vervanger weigeren.

Coronaregels
Ook voor de tuinbeurten gelden de huidige coronamaatregelen. Bekijk daarvoor het nieuws op de homepage.

Vrijstelling

 • Aanvragen bij bestuur als de tuinder 75 jaar is geworden. 
 • Leden van 72 jaar en ouder kunnen op lichamelijk minder zware werkzaamheden worden ingezet, als zij dat willen.
 • Automatisch voor leden van commissies en bestuur.
 • Bij ziekte worden de tuinbeurten opgeschort. De tuinder moet dit zelf melden bij de TPC. Samen met bestuur/TPC wordt gezocht naar een goede oplossing.

Werkbeurt inhalen

 • Bij verhindering afmelden via e-mail.
 • Werkbeurten worden niet vooraf, maar altijd achteraf ingehaald.
 • Inhalen kan door maximaal 2 personen: de tuinder en nog 1 persoon. Zo wordt voorkomen dat de ene week te weinig tuinders de werkbeurten komen doen en de andere week te veel tuinders. (Dan moeten leden zich wel aanmelden voor een inhaaltuinbeurt!)
 • Bij 2 gemiste tuinbeurten wordt de tuinder via de mail verzocht deze zo snel mogelijk in te halen.
 • De openstaande werkbeurten moeten het volgende jaar alsnog worden ingehaald.
 • De inhaalbeurten van het vorige jaar worden bij de start van een nieuw seizoen eerst afgetekend. Daarna de werkbeurten van het nieuwe jaar.

Boete
Voor openstaande werkbeurten aan het eind van het seizoen ontvangt de tuinder een boete van € 50 per openstaande beurt. De openstaande werkbeurten moeten  het volgende jaar alsnog worden ingehaald!

Let op: in tuinkrant 6 van 2020 staat op pagina 15 dat er een boete volgt bij meer dan twee gemiste tuinbeurten die moeten worden doorgeschoven naar het volgend jaar. Dit is niet correct. Er volgt al een boete bij meer dan één gemiste tuinbeurt.

Zie voor meer informatie artikel 11 van het Tuinreglement.

Baggeren en riet verwijderen

Riet verwijderen en baggeren
In augustus en september kan het riet worden verwijderd uit de sloot en tussen 15 oktober en 15 november moet de sloot worden gebaggerd. Ook beplanting boven duikers moet worden weggehaald. Voor tuinders aan buitensloten gelden aanvullende eisen. Wat betekent dit voor de tuinders? Dit wordt hierna toegelicht.

Tuinders direct aan een buitensloot
Het tuinpark is sinds eind 2021 verantwoordelijk voor het onderhoud van de buitensloten en de scheg. Dit heeft gevolgen voor tuinders die direct aan een buitensloot zitten:

 • Elk jaar moet vóór 15 oktober het riet uit de buitensloot worden verwijderd.
 • Als de werkzaamheden zijn gedaan, moet dit voor 1 maart van het daaropvolgende jaar worden doorgegeven aan het bestuur.
 • Na 1 maart van het daaropvolgende jaar volgt een controle van de schouwcommissie.
 • Bij geen bericht van de tuinder vóór 1 maart van het daaropvolgende jaar gaat het bestuur ervan uit dat het riet niet uit de buitensloot is verwijderd en dan treedt het boeteprotocol in werking. De werkzaamheden worden dan alsnog op kosten van de desbetreffende tuinder door een bedrijf gedaan.

Alle tuinders aan een binnensloot: waterplanten/riet verwijderen en sloot baggeren
Alle tuinders moeten ieder jaar tussen 15 oktober en 15 november waterplanten/riet uit de sloten verwijderen en de sloot baggeren. 

 • Wanneer is gebaggerd, moet dit vóór 1 maart van het daaropvolgende jaar worden doorgegeven aan het bestuur. 
 • De schouwcommissie zal dan de werkzaamheden controleren. 
 • Als tuinders geen bericht sturen voor 1 maart van het daaropvolgende jaar, gaat het bestuur ervan uit dat het baggeren en schonen van de sloot niet heeft plaatsgevonden en treedt het boeteprotocol in werking. De werkzaamheden worden dan alsnog op kosten van de desbetreffende tuinder door een bedrijf gedaan.

Alle tuinders aan een binnensloot: weghalen beplanting boven duikers
Er is geconstateerd dat op veel plekken boven de duikers beplanting of mesthopen zijn aangebracht. Dit bemoeilijkt de toegang tot de duikers, waardoor het doorspuiten van de duikers moeilijk of niet kan plaatsvinden.

 • Alle aangebrachte zaken moeten voor 1 oktober 2022 door de desbetreffende tuinder worden verwijderd, zodat de duikers vanaf het pad weer vrij toegankelijk zijn.

Riet verwijderen uit de sloot (augustus/september)
In de maand september (maar het mag ook al in augustus) kan overtollig riet onder water worden afgeknipt. De stengels van het riet lopen vol en verrotten. Als er daarna weer nieuwe delen van het riet boven water komen, kan dit met een scherpe schoffel of hark het riet onder water worden stuk getrokken. Dit kan het hele jaar door. Leen of schaf een waadbroek aan voor dit karwei en zorg dat er altijd iemand in de buurt is als u in de sloot bezig bent. Zorg dat de sloot schoon is voor het baggeren.

Baggeren van de sloot (oktober/november)
Haal één keer per jaar een laagje bagger van ongeveer 2 cm van de bodem. Doe dit ná de maand september, als het leven in de sloot tot rust is gekomen. Verder kan het slib stinken en stankoverlast willen we uiteraard tijdens het seizoen vermijden.

 • Bagger is een laag modder op de bodem van de sloot die ontstaat door geleidelijke sedimentatie van plantenresten, zoals ingewaaide boombladeren en afgestorven waterplanten, en klei- en zanddeeltjes.
 • Deze laag modder moet tot aan de natuurlijke ondergrond (de harde bodem) van de sloot worden verwijderd.
 • Het is belangrijk dat een sloot volledig wordt uitgebaggerd. Als de sloot namelijk voor de helft wordt uitgebaggerd, stroomt de achtergebleven slappe bagger terug naar de uitgebaggerde sloothelft.
 • Tip: Maak afspraken met de buren om gezamenlijk de sloot te baggeren.
 • Tegelijk met het baggeren kunnen ook meteen het overtollige riet, andere tuinplanten en troep uit de sloot worden verwijderd.
 • De beste werkwijze voor het baggeren? Gebruik daarvoor een baggeremmer met gaatjes aan een steel en gebruik deze vanaf de slootkant. Ook een baggerbeugel kan worden gebruikt. In de sloot baggeren met een waadbroek aan kan ook, maar kan behoorlijk koud zijn in oktober en november.
 • De emmer is klein van formaat en heeft verschillende gaten om het water doorheen te laten lopen. Schuif de emmer over de bodem en trek deze langzaam omhoog. De emmer legen op de kant; daar even laten liggen zodat eventuele diertjes terug de sloot in kunnen kruipen.
 • Tuinders die niet zelf over een baggeremmer beschikken, kunnen deze tot half oktober lenen bij de TPC als daar iemand aanwezig is.
 • Laat de bagger niet te lang op de slootkant liggen en verspreid deze over de tuin.

Let op!
Houd er rekening mee dat het schouwteam eind november een speciale ronde inlast om te sloten te schouwen.

Beschoeiing onderhouden/vervangen

Beschoeiing onderhouden/vervangen

De tuinder is zelf verantwoordelijk voor het onderhouden en/of vervangen van de beschoeiing. Hieraan voorafgaand moet toestemming aan de bouw- en taxatiecommissie gevraagd worden. Deze commissie kan adviseren over de werkwijze en de te gebruiken materialen.
Zie voor meer informatie artikel 6, lid 2d en lid 2e van het Supplement op het reglement voor de afdelingen van de Bond van Volkstuinders te Amsterdam.

(Bestrijden van) konijnen
Bij het bestrijden van de overlast moeten we met beleid te werk gaan. Het konijn staat namelijk ook op de rode lijst en is dus een beschermd dier! Hier zijn wat tips om konijnen te weren en de overlast tegen te gaan of te beperken:
 • Afrastering van de tuin en het tuinhuis Zo kunnen konijnen niet zo makkelijk bij de planten komen. Graven konijnen onder het terras of onder het tuinhuis? Verjaag ze dan met geur, lawaai of iets anders wat ze niet prettig vinden. Breng daarna gaas aan langs de onderrand van het terras of het tuinhuis om ze te ontmoedigen.
 • Lawaai Konijnen hebben een hekel aan (geluiden van) mensen. Ze voelen zich niet veilig als er mensen in de buurt zijn. Verjaag ze door de radio heel zachtjes aan te laten staan in de buurt van het hol. Of koop ultrasone apparaatjes die geluid produceren waar alleen konijnen, hazen en mollen last van hebben.
 • Geur Konijnen hebben een hekel aan sterk geurende planten. Probeer dit soort planten in de moes- en siertuin te plaatsen. En er zijn ook biologische korrels op de markt die een sterke geur afgeven. Ze zijn gemaakt op plantaardige basis. Dit product heet heel toepasselijk Konijn-weg. Dit product en de lijst met konijnen-werende planten zijn te vinden op deze website.
(Bestrijden van) Japanse duizendknoop
Een invasieve exoot die erg woekert en veel schade kan aanrichten in een volkstuin. Het bestrijden van de Japanse duizendknoop moet daarom heel zorgvuldig gebeuren:
 • Graaf de plant helemaal uit. Probeer takken of wortels niet af te breken en niet achter te laten. Uit het kleinste knoopje groeit een nieuwe plant!
 • Verpak de plantresten goed in een vuilniszak en gooi die weg bij het restafval.
 • Alleen maaien of snoeien werkt niet. De plant groeit razendsnel terug! Alleen bij het uitroeien van de plant is het handig om eerst helemaal tot de grond terug te snoeien.
Kijk voor meer informatie over het bestrijden van de Japanse duizendknoop op de website van gemeente Amsterdam.
Bouwaanvragen

Met ingang van 2019 gelden de onderstaande bouwvoorschriften van de Bond van Volkstuinders:

 • Voor een tuinhuis, schuur en kweekkas is schriftelijke goedkeuring nodig van de Bondsbouw- en taxatiecommissie.
 • Voor alle toegestane bouwsels is schriftelijke toestemming nodig van of namens het afdelingsbestuur. Bouwsels zijn alleen: een tuinhuis, schuur, kweekkast, accukist, broeibak, gasflessenkist, gereedschapskist, pergola, schotelantenne, windscherm, schutting en zonnepanelen.

Sommige bouwvoorschriften zijn aangepast, zoals:

 • Geisers zonder afvoer en alle kachels moeten gekeurd worden door de bondsbouwtaxatiecommissie.
 • Kas en schuur mogen gecombineerd worden als één bouwsel van maximaal 12 m2.
  De bouwcommissie accepteert  ook bouwtekeningen en keuringsformulieren als PDF.

De bouwvoorschriften 2019 liggen ter inzage bij de Bouw- en taxatiecommissie. Ze staan ook op de website van de Bond van Volkstuinders.

Klik hier voor de taakstelling van de Bondsbouwcommissie (BBC).

De bouwtekening moet via de bouw- en taxatiecommissie en het bestuur van het tuinpark bij de Bond van Volkstuinders worden ingeleverd op door de Bond verstrekt papier op A3 formaat, onder bijvoeging van een volledig ingevuld keuringsformulier. Het lege formulier is  HIER te downloaden en het keuringsformulier HIER.

Deze tekening moet ondertekend zijn door ten minste 2 leden van het bestuur (de bouw- en taxatiecommissie) van het tuinpark. Na keuring van de tekening wordt geretourneerd naar het bestuur van het tuinpark. Het bestuur informeert de tuinder en de bouw- en taxatiecommissie over de goed- of afkeuring. Voor de keuring worden kosten in rekening gebracht ( € 3,00 per tekening). Deze worden via de jaarfactuur berekend.

Buitenkeuken

Diverse tuinders hebben het bestuur verzocht om toestemming om een buitenkeuken te plaatsen. Na intern overleg en overleg met de Bond van Volkstuinders heeft het bestuur besloten deze verzoeken niet te honoreren. De reden is dat het bestuur wil voorkomen dat dit leidt tot overlast.

Calamiteiten, inbraak en (melden) schades

Calamiteiten

NOODSITUATIE

 • Altijd meteen 112 bellen.
 • Zorg ervoor het juiste adres door te geven: Volendammerweg 305, 1027 EA.
 • Zorg ervoor dat er iemand bij de toegangspoort (op deel 1) is om de poort te openen voor ambulance, brandweer of politie en daarna de weg te wijzen.
 • AED
  Op het tuinpark zijn in de zomermaanden 2 AED-apparaten aanwezig:
  1 AED-apparaat staat op het eerste tuinpad links van de ingang, tegenover tuin 22.
  1 AED-apparaat staat bij tuin 171.

Bij een hartstilstand is het belangrijk dat:

 • Iemand de reanimatie start.
 • Een ander het AED-apparaat haalt.
 • 112 wordt gebeld.
 • De toegangspoort wordt geopend.
 • De ambulance de weg wordt gewezen.

INBRAAK

 • Bij inbraak altijd aangifte bij de politie doen.
 • Neem de schade op en fotografeer de schade.
 • Vul het Zicht schadeformulier van de Bond van Volkstuinders in. Meer informatie is te vinden bij het onderwerp Verzekeringen.
 • Op het schadeformulier wordt gevraagd om een polisnummer en schadenummer. Dit hoeft NIET ingevuld te worden.
 • Voor ons tuinpark geldt dat schadeformulieren moeten worden aangeleverd via Mijn Tuin, op de homepage rechts onderin. Dit kan worden geprint en ingevuld en ondertekend of digitaal worden ingevuld, ondertekend en opgeslagen.
 • Daarna het formulier uploaden onder de knop indienen schadeformulier, samen met de aangifte en eventueel overige stukken. Eventuele vragen kunnen worden gesteld door een mail te sturen naar financien@bondvanvolkstuinders.nl.
 • Maak desgewenst kopieën voor eigen gebruik.

Vervolgens komt een expert van de verzekering de zaak eventueel opnemen; hiervan krijgen tuinders vanzelf bericht. Uitkering verloopt via de penningmeester.

STORMSCHADE

 • Op aangifte politie na dezelfde procedure als hierboven.
 • Tref tijdelijke maatregelen: wind- en waterdicht maken.
 • In afwijking van het gewone eigen risico is het eigen risico bij stormschade 2 0/00 (promille) van de verzekerde som met een minimum van € 225 en een maximum van € 450 per gebeurtenis. In praktijk zal in bijna alle gevallen het eigen risico niet hoger zijn dan € 225.

GLASSCHADE

 • Deze kan worden gemeld aan Service Glasherstel: 0229-283362 onder vermelding van naam, tuinnummer en postcode 1027 EA.
 • Er hoeft niet direct contant te worden betaald. Tuinders ontvangen achteraf een factuur voor het eigen risico van € 150.
 • Glasschade aan een kweekkas moet apart worden verzekerd!
 • Voor glasschade bij vandalisme (bijvoorbeeld een steen gooien) kan ook een extra bijverzekering worden afgesloten.

STROOMSTORING

 • Controleer eerst het elektrakastje in het tuinhuisje.
 • Daarna de grijze kast op het pad.
 • Komt de storing daar niet vandaan dan het NOODNUMMER 06-44992550 of 06-15408288 bellen gedurende het tuinseizoen van 9.00 tot 21.30 uur en in het winterseizoen van 9.00 tot 17.00 uur. Buiten de genoemde tijden NIET bellen.
 • Bij geen gehoor een mail sturen naar onderhoudscommissie@tuinparkbuikslotermeer.nl

WATERSCHADE

 • Bij waterschade de hoofdkraan in de waterput direct sluiten.
 • Bij schade aan de hoofdkraan contact opnemen via de mail (dit is verplicht): onderhoudscommissie@tuinparkbuikslotermeer.nl
 • Tuinders mogen deze hoofdkraan niet zelf verwisselen in verband met legionella. Overige schade aan de waterleidingen dienen tuinders zelf op te lossen.
 • Waterschade valt NIET onder de verzekering.

SCHADES ALGEMEEN

 • Bel bij spoedgevallen 020-6908281 of het alarmnummer 0800-53645335.
 • Er geldt in 2022 een eigen risico van € 150 per schademelding.
 • Tussen 1 oktober en 1 april is schade aan elektrisch en accu handgereedschap beperkt tot 10% van het voor inbraak/vandalisme verzekerde bedrag.
 • Elektrische apparaten zijn in het winterseizoen ten hoogste voor € 350 verzekerd.
 • Op de jaarfactuur is te zien of het tuinhuis en de inboedel zijn verzekerd  via de Bond van Volkstuinders en voor welke bedragen. Dit is allemaal terug te vinden in Mijn Tuin.

Informatie over schade melden en verzekering is ook te vinden op de website van de Bond van Volkstuinders:   

Composteren

Workshop Compost maken

De belangrijkste tips uit de workshop van Jack Fletcher zijn:
Welk gereedschap wordt gebruikt?

 • Een spitvork (geen riek, dat is een vork met dunnere, scherpe tanden),
 • Een grote en een kleine snoeischaar
 • Een takkenzaag

Let op: nooit heen en weer wrikken met snoeischaren! Hier gaan ze stuk van! Verend knippen mag, nooit de schaar naar links en rechts ombuigen! Pak de grote takkenschaar als het knippen moeilijker wordt.

Hoe de tuinafval te verwerken?

 • Knip alles zoveel mogelijk fijn. Een gemiddelde volkstuin heeft iedere week wel een kruiwagentje vol tuinafval.
 • Composteer het liefst alles op de tuin. Breng alleen afval naar de hakselaar bij TPC als het niet anders kan. Bij kleine boompjes of heel dikke takken? Knip de onderste takken af van de boompjes. Zo passen ze in de hakselaar. Of maak een takkenril!

Wat is de beste plek voor een composthoop?
Maak de compostplek een beetje uit het zicht van tuinparkwandelaars.

Hoe groot moet een composthoop zijn?
Gebruik een flink stuk tuin. Ongeveer 2 bij 5 à 6 meter.

Hoe wordt een composthoop gemaakt?

 • Maak meerdere compartimenten. Sla bijv. 6 paaltjes in de grond als aanduiding. Vorm hiermee als het ware 3 compartimenten. Neem ieder seizoen het volgende compartiment in gebruik. Gebruik de compost van ongeveer 2 jaar ervoor.
 • Veel lucht en vocht is goed! Een compostbak heeft in principe geen wanden nodig. Hoe meer lucht en regen erbij kan des te beter. Met de spitvork af en toe omgooien versnelt de werking. Wordt de berg te hoog? Maak dan een grote lange kuil in de bovenkant. De regen kan dan erin gaan en niet erlangs.
 • Bouw verschillende lagen.
  1. Begin eerst met een laag gras, hooi, dun riet of ander zacht materiaal.
  2. Daarop wat grotere, maar wel in stukken geknipte takken (wat er maar voorhanden is). Sommige planten kunnen na een paar keer dubbel vouwen makkelijk zo op de composthoop. Knak, wat geknakt kan worden. Knip dikke stengels door. Maak brokjes van ongeveer 20 cm.

Wat te doen met keuken- en groenteafval?
Gooi geen keukenafval of groenteafval in de compost! Dit trekt ratten aan! Groenteafval kan opgelost worden door voor het winter wordt alle groenteresten onder de grond te spitten

Wat te doen met ander materiaal zoals hout en takken?

 • Maak tuinpaden van takken. Begin met zijtakken eraf te halen en iets kleiner te knippen. Gebruik de stukjes tak voor paden in de tuin. Wat blaadjes erbij is niet erg. Het uittrekken van planten verstoort de grond, niet handig dus. Er komt altijd vanzelf weer van alles terug of uit de lucht. Veel last van brandnetel, heermoes en zevenblad? Knip zoveel mogelijk af en doe het gewoon op de composthoop.
 • Maak een takkenril. Begin met wat mooie grote takken met voor- en achterkant op elkaar te leggen, langs de tuin. Tussen de tuinen? Even aan de buren vragen. Takken hebben vaak grillige vormen en niet alles composteert even goed. Grote takken neerleggen. Kleine takjes die minder goed composteren ertussen stoppen (zoals coniferen en laurierkers). Het zakt vanzelf ieder jaar weer in. Dit maakt het mogelijk om erop door te bouwen. Een takkenril is een heel fijne plek voor vogels en andere diertjes!
Diefstal (voorkomen) en aangifte doen

Betrapt u iemand op uw tuin die niet was uitgenodigd? Is deze persoon snel weggelopen of is er iets meegenomen uit uw tuin? Of is er iets in uw tuin vernield? Doe dan altijd aangifte bij de politie. Het is ook belangrijk om uw buren in te lichten. Zelf kunt u ook genoeg maatregelen nemen om inbraak te voorkomen. Zijn er waardevolle spullen gestolen? Dien dan een claim in bij de verzekering. Dan krijgt u de schade misschien vergoed, maar let wel op het eigen risico. Hierna volgt uitgebreide informatie.

Aangifte doen
Voor een aangifte hoeft u niet naar het politiebureau. Dit kan online op de computer via: www.politie.nl/aangifte. Het is belangrijk dat dit gebeurt, omdat de politie bij meer aangiften vaker komt patrouilleren. Bij een inbraak moet u wel naar het politiebureau om aangifte te doen.
Zie verder op deze pagina onder ‘Calamiteiten’ hoe u via het ledenportaal ‘Mijn Tuin’ aangifte kunt doen bij de verzekering.

Afspraken met politie
Het bestuur heeft goede afspraken gemaakt met de wijkagent na een aantal inbraken, waaruit is gebleken dat de verdachte bekend is bij de politie. Wat houdt dat in?

 • Het bestuur heeft het directe nummer van de wijkagent gekregen. Zij kan dan meteen worden gebeld als daar aanleiding toe is.
 • De politie surveilleert regelmatig met studenten van de politieacademie op het tuinpark, lopend of met de politieauto. Dat moet ook afschrikwekkend werken.
 • De politie adviseert om meteen 112 te bellen als er verdachte personen op het tuinpark worden gesignaleerd.
 • Er is aandacht bij de politie voor de rondhangende jongeren bij de onderdoorgang bij de brandweerkazerne en voor de onveiligheid op de parkeerplaats.
 • Een kettingslot in de wintermaanden achterin bij deel 3 is toegestaan, want de brandweer kan deze losknippen als dat nodig is.

We wachten het resultaat van de diverse politieacties af, voordat eventueel alle sloten en sleutels worden vervangen. Ook de (mogelijke) herinrichting van het tuinpark naar aanleiding van de Uitvoeringsstrategie speelt een rol. 

Melding aan buren
Het bestuur wil graag worden geïnformeerd als er een verdachte situatie is geweest of als een tuinder is bestolen. Vaak werkt het echter beter en sneller als tuinders ook elkaar daarover informeren. Noteer daarom de contactgegevens van uw buren op de tuin. Dan kan men elkaar berichten als daar aanleiding voor is.

Maatregelen tegen inbraak
Tuinders kunnen zelf ook maatregelen nemen om inbraak te voorkomen. Enkele tips:

 • Laat permanent een buitenlicht aan. Dat kan goedkoop met led-verlichting.
 • Bewaar niet veel eten en drinken op de tuin. Sommige inbrekers hebben het vooral daarop voorzien.
 • Laat in het tuinhuis en de schuur geen of zo min mogelijk waardevolle spullen achter, zeker niet als u zelf niet aanwezig bent.
 • Laat in de winter geen dure elektrische apparaten in het tuinhuis liggen. Deze zijn in de winter ook niet verzekerd als u geen toestemming tot winterbewoning heeft!
 • Laat de gordijnen open zodat zichtbaar is dat er geen kostbare spullen in het tuinhuis zijn.
 • Zorg ervoor dat uw tuinhuis en schuur goed zijn afgesloten als u niet op de tuin bent. Sluit ook af als u er wel bent maar onvoldoende zicht heeft op tuinhuis en/of schuur. Er zijn al diverse gevallen van insluiping gemeld, terwijl tuinders zelf op hun tuin aanwezig waren!
 • Bevestig in de tuin verschillende lichtpunten met bewegingssensoren.
 • Koop een deur- en/of raamalarm (niet duur, wel luidruchtig). Bij de Action kosten deze € 4 voor 4 stuks.
 • Installeer een alarm met een bewegingssensor. Bij de Action kost deze € 10.
 • Plaats 1 of meer camera’s die beelden naar uw mobiele telefoon kunnen sturen.
 • Sluit het toegangshek van het tuinpark goed af. Alleen dichttrekken is niet voldoende, maar draai ook de sleutel om. Anders is het heel makkelijk om het dicht getrokken hek toch te openen, bijvoorbeeld door dit met een betaalpas of iets dergelijks open te “flippen”.
 • Diverse tuinders hebben aangegeven dat zij willen surveilleren. Doe dat met minimaal twee personen. Tuinders die dit willen doen, kunnen een mail sturen naar: bestuur@tuinparkbuikslotermeer.nl. Er zal dan een lijst met contactgegevens worden opgesteld, zodat tuinders contact met elkaar kunnen zoeken en gezamenlijk hieraan invulling kunnen geven.

Toegangshekken tuinpark
Bij deel 3 achterin kunnen inbrekers het makkelijkste het tuinpark betreden zonder gezien te worden. Daarom denkt het bestuur erover om deze ingang bij deel 3 permanent af te sluiten. Dit kan bijvoorbeeld met een kabelslot. Tuinders die gebruik willen maken van dat hek, kunnen dan tegen betaling (tarief nog niet bekend) een sleutel krijgen van dat kabelslot door een mailtje te sturen naar bestuur@tuinparkbuikslotermeer.nl.

EHBO

Het bestuur wil de EHBO-commissie nieuw leven inblazen. Tuinders die belangstelling hebben om zitting te nemen in deze commissie, kunnen een mail sturen naar: bestuur@tuinparkbuikslotermeer.nl.

Ook tuinders met een EHBO-diploma die bereid zijn dit in te zetten voor ons tuinpark, kunnen dit doorgeven via hetzelfde mailadres.

Elektra-aansluiting

WAT MOET U ZELF DOEN EN WETEN?

Aansluitkast
De aannemer plaatst de aansluitkast bij uw tuinhek. Van de elektracommissie ontvangen alle tuinders die voor de elektra-aansluiting hebben betaald, een gemarkeerd paaltje. Dit paaltje plaatst u op de plek waar u de aansluitkast wilt hebben. Heeft u voor de aanvang van de werkzaamheden bij uw tuin het paaltje niet zelf geplaatst, dan zal Seijsener de kast plaatsen op de plek die is aangegeven op de tekening die op het raam hangt aan de terraszijde van het clubhuis.

Grondkabel
Voorgeschreven kabel: YMvKas3x2,5 mm2. Dit is een kabel die speciaal geschikt is voor in de grond, met een gevlochten wapeningsmantel en 3 stuks 2,5 millimeter kwadraat massieve koperdraden (aarde, fase en nul). Een dunnere kabel (1,5 mm2) is niet toegestaan i.v.m. wettelijke voorschriften, een dikkere kabel (4 mm2) geeft montageproblemen in de aansluitkast.
Deze kabel loopt van de aansluitkast door uw tuin in één stuk, zonder aftakkingen naar de groepenkast in het tuinhuis. Ingraven op 60 cm diepte i.v.m. wettelijke voorschriften. Als u ervoor zorgt dat de kabel met wat overlengte klaar ligt op de locatie van de aansluitkast, dan wordt de kabel door Seijsener aangesloten in de aansluitkast. De kabel moet op 30 cm van de erfgrens met de buren en op 50 cm van het grindpad de grond uit komen. Overlengte boven de grond: 1,5 meter. Belangrijk: pas na inspectie van de huisinstallatie wordt de stroom ingeschakeld, dus NIET meteen bij de aanleg van de aansluitkast.
U kunt de kabel bestellen bij de inkoopcommissie, door inlevering van het bestelformulier in deze krant.

Groepenkast
De groepenkast moet volgens de bondsregels in uw tuinhuis worden gemonteerd. In deze groepenkast moet een aardlekschakelaar zitten (30 mA) en twee groepen van 6 Amp. U kunt door middel van het bestelformulier bij de inkoop (het winkeltje) in augustus een groepenkast bestellen, maar u kunt ook zelf een groepenkast aanschaffen.

Huisinstallatie
De Bond van Volkstuinders heeft in de reglementen verschillende regels opgesteld voor elektra aansluitingen. Deze vindt u op de pagina hiernaast.
De huisinstallatie zal bekeken worden door de elektracommissie voordat de stroom in de aansluitkast ingeschakeld wordt. De aansluitkasten worden bij de aanleg verzegeld, het zelf aansluiten van grondkabels moet in overleg met de elektracommissie.

REGLEMENT BOUWVOORSCHRIFTEN BVV

14.1. Tuinhuizen
Voor de aansluiting van tuinhuizen op de volkstuinparken zijn de normen van toepassing die zijn opgesteld door het Nederlands Normalisatie- Instituut en wel NEN 1010 veiligheidsbepaling voor laagspanningsinstallaties.
Een tuinhuis valt onder de categorie seizoenwoonverblijf en heeft een vaste bestemming.

Algemeen
Aan het begin van de installatie in een tuinhuis moet een schakel- en verdeelinrichting zijn aangebracht. De installatie moet over ten minste twee eindgroepen zijn verdeeld van ieder 6 Amp. De schakel en verdeelinrichting worden in het tuinhuis geïnstalleerd. De installatie van elk tuinhuis moet afzonderlijk zijn beveiligd door een aardlekschakelaar met een nominale aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA.

Spanningsverlies
Het spanningsverlies vanaf de onderverdeelkast mag niet meer dan 5 % van de nominale spanning bedragen.

Leidingen en bijbehoren extern
Tuinhuizen moeten vast zijn aangesloten door een in de grond gelegde grondkabel met een nominale kerndoorsnede van ten minste 2,5 mm².

Elektrisch materieel
De installatie in het tuinhuis moet ten minste omvatten:

 1. in ieder vertrek een lichtpunt met bedieningsschakelaar;
 2. in woonvertrekken met een grondoppervlak van ten hoogste 10 m² een tweevoudige geaarde wandcontactdoos;
 3. in woonvertrekken met een grondoppervlak groter dan 10 m² twee tweevoudige geaarde wandcontactdozen;
 4. in aparte slaapvertrekken met een grondoppervlak groter dan 3 m² een enkelvoudige geaarde wandcontactdoos;
 5. in keukens, of in met woon- en/of slaapvertrekken gecombineerde keukens, een tweevoudige geaarde wandcontactdoos op een doelmatige plaats bij het aanrecht.

Leidingen en bijbehoren intern
Leidingen in de wand moeten verticaal of horizontaal zijn aangebracht; horizontaal moeten de leidingen zo dicht mogelijk langs het plafond zijn aangebracht. De nominale kerndoorsnede van leidingen voor de voeding van geaarde wandcontactdozen voor algemeen gebruik moet ten minste 2,5 mm² zijn voor leidingen in buis.

14.2. Aanleg elektriciteitsnet

Op het volkstuinpark waar de energieleverancier de aansluiting op het net aanbiedt moet een hoofdverdeelkast geplaatst worden waarin de KWU- meter is geplaatst. Vanaf de hoofdverdeelkast vindt de uitsplitsing plaats naar de onderverdeelkasten op het park. Vanuit de onderverdeelkasten worden de tuinhuizen gevoed door middel van een grondkabel in de grond en vast aangesloten in het tuinhuis op de schakel- en verdeelinrichting waarin opgenomen een aardlekschakelaar met een nominale aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA. In de onderverdeelkasten bevinden zich de KWU- meters van de aangesloten tuinhuizen met een aardlekschakelaar met een nominale aanspreekstroom van 300 mA per tuinhuis. Deze aardlekschakelaar dient tevens als hoofdschakelaar om het tuinhuis spanningloos te maken.

Zie voor meer voorschriften over de aanleg van elektriciteit artikel 13 lid 3 van het Tuinreglement.

Wat kost een aansluiting en aangesloten worden

Voor iedereen die overweegt een aansluiting aan te vragen gelden nu nog de huidige aansluitingskosten. De kosten zijn als volgt:

 • Aansluitkosten € 1.500. Hiervan wordt € 1.130 terugbetaald bij verkoop. Per saldo zijn de kosten dus € 370.
 • Aansluitkosten in het tuinhuis (zelf aan te brengen): kabel in de tuin, stoppenkast en elektriciteitsnetwerk in het tuinhuis. Kosten afhankelijk van eigen wensen.
 • Vaste kosten per jaar: € 20
 • Verbruikskosten: variabel 1x per jaar meteropname. In 2018 bedroeg de prijs per KWH: € 0,26.

Leden die vragen hebben of aangesloten willen worden op het elektriciteitsnetwerk, kunnen mailen naar de penningmeester.

Elektriciteitsnet - kosten

Kosten elektriciteitsnet

Omdat er regelmatig vragen werden gesteld over de kosten van de elektriciteitsaansluiting en de verwerking in de jaarrekening heeft hierover op 23 februari 2019 een bijeenkomst plaatsgevonden. Hieronder een samenvatting van de toen gegeven uitleg.    

Gemaakte kosten bij aanleg van het elektriciteitsnet (2014)

In 2014 is besloten de tuinders de mogelijkheid te bieden zich aan te sluiten op het elektriciteitsnetwerk. De vereniging heeft hiervoor de aanlegkosten van € 870,34 per huisje voorgeschoten. De tuinders die aangesloten zijn op het elektriciteitsnet hebben deze aanlegkosten betaald aan de vereniging. Voor de huisjes die niet aangesloten zijn, staat dit door de vereniging voorgeschoten bedrag nog open. We zien dit terug op de jaarrekening:

 Balans per 31-12-2017:

 • Nog te ontvangen elektra aansluiting leden € 64.406

Dit zijn 74 nog aan te sluiten huisjes.

Gevolg van deze openstaande vordering is dat het banksaldo van de vereniging veel lager is dan de  reserves/voorzieningen van de vereniging:

Per 31-12-2017:

Bank/Kas € 101.938
Reserves/Voorzieningen € 156.580

Het banksaldo is dus ongeveer 50% lager dan de reserves. Met dit verschil moet rekening worden gehouden in huidige en toekomstige uitgaven: reserves die niet op de bank staan, kunnen immers niet worden uitgeven. Pas wanneer alle huisjes zijn aangesloten, zal het banksaldo ongeveer in evenwicht zijn met de reserves.

Huidige kosten/opbrengsten bij aansluiting op het elektriciteitsnet

Bij aansluiting op elektriciteit betaalt de koper/eigenaar van een huisje € 1.500 aan de vereniging. Dit bedrag wordt als volgt besteed:

 • Voor het aansluiten heeft de vereniging reeds € 870,34 kosten gemaakt. Deze brengt de vereniging in mindering op de balanspost “Nog te ontvangen elektra aansluiting leden”.
 • Het restant van € 629,66 boekt de vereniging ten gunste van de voorziening (elektra aanleg).
 • Wanneer het tuinhuisje wordt aangesloten op het elektriciteitsnet wordt de rekening van het loonbedrijf betaald en ten laste van de voorziening (elektra aanleg) gebracht.

De eerste jaren kon deze rekening betaald worden van het bedrag van € 629,66 per huisje omdat toen veel huisjes tegelijk werden aangesloten. Nu lukt dit niet meer omdat nu per keer maar 2 á 3 huisjes worden aangesloten. In 2017 lagen de gemiddelde kosten van aansluiting rond € 1.000 per huisje. Deze kosten liggen dus per huisje ongeveer € 370 hoger dan het bedrag dat de eigenaar van het huisje heeft betaald.

Gevolg hiervan is dat een deel van de kosten zou moeten worden betaald door de vereniging. Om dit te voorkomen heeft de vereniging enkele jaren geleden het volgende besluit genomen:

 • Bij verkoop van een huisje met elektriciteit ontvangt de verkoper niet meer de volledige € 1.500 terug maar € 1.130 en betaalt de koper € 1.500 om aangesloten te blijven op het netwerk.
 • Het verschil van € 370 wordt toegevoegd aan de voorziening (elektra aanleg) waarmee dus een deel van een nieuwe aansluiting kan worden betaald.

Het streven is met deze maatregel het tekort bij aansluiting aan te zuiveren. Mocht deze maatregel onvoldoende zijn om de kosten voor aansluiting te dragen dan zal overwogen worden de aansluitingskosten van € 1.500 te verhogen.

Reserveren voor onderhoud en vervanging in de toekomst

De vereniging dient geld te reserveren voor onderhoud en in de toekomst vervanging van het elektriciteitsnetwerk. Hiervoor heeft de vereniging een aantal jaar geleden het volgende besluit genomen:

 • Bewoners die aangesloten zijn op het elektriciteitsnet betalen op hun jaarafrekening € 20 per jaar aan bijdrage voor onderhoud van het elektriciteitsnet.

Doelstelling is dat er na 25 jaar voldoende is gereserveerd om de kabels te vervangen. Op basis van de op dit moment aangesloten huisjes wordt in 25 jaar ongeveer € 80.000 gereserveerd voor vervanging.

De verwachte levensduur van de kabels is moeilijk in te schatten. Deze ligt naar verwachting ergens tussen 25 en 50 jaar afhankelijk van de belasting door o.a. verzakking, verkeer over de paden, e.d.

Samenvattend: wat kost een aansluiting

Voor iedereen die overweegt een aansluiting aan te vragen gelden nu nog de huidige aansluitingskosten. De kosten zijn als volgt:

 • Aansluitkosten € 1.500. Hiervan wordt € 1.130 terugbetaald bij verkoop. Per saldo zijn de kosten dus € 370.
 • Aansluitkosten in het tuinhuis (zelf aan te brengen): kabel in de tuin, stoppenkast en elektriciteitsnetwerk in het tuinhuis. Kosten afhankelijk van eigen wensen.
 • Vaste kosten per jaar: € 20
 • Verbruikskosten: variabel 1x per jaar meteropname. In 2018 bedroeg de prijs per KWH: € 0,26.

Leden die vragen hebben of aangesloten willen worden op het elektriciteitsnetwerk, kunnen mailen naar de penningmeester.

Gasflessen en -slangen

De Bouw- en taxatiecommissie controleert regelmatig de gasslangen. Zorg er voor dat de datum op de gasslang niet is verlopen. Dit is niet alleen verboden, maar ook gevaarlijk.

Gebruik van machines en aggregaten

Alleen op bepaalde tijden mag tijdens het seizoen “lawaai“ worden gemaakt met machines en aggregaten. Tuinders mogen verder geen (geluids)overlast veroorzaken voor andere tuinders. Wat zijn de regels?

Lawaaitijden
Gebruik van machines en aggregaten tijdens het seizoen is alleen toegestaan op de volgende dagen en tijden:

Maandag

14.00 – 16.30 uur

Woensdag

17.30 – 20.00 uur

Vrijdag

14.00 – 16.30 uur

Zaterdag

09.30 – 12.00 uur

(Geluids)overlast
Ervaart u (geluids)overlast, veroorzaakt door medetuinders? Het bestuur adviseert iedereen om eerst zelf te gaan praten met de tuinders die deze overlast veroorzaken. Heeft dit niet het gewenste resultaat, dan kunt u hierover contact opnemen met het bestuur. Wat zijn de regels?

 • Artikel 6, lid 2a van het tuinreglement bepaalt het volgende: Een lid is verplicht om geen overlast aan andere leden of aan derden te bezorgen, o.a. doch niet uitsluitend door geluidsoverlast, het belemmeren of wegnemen van het zicht of zonlicht.
 • Verder is ons tuinpark een stiltepark.
 • Hoewel (geluids)overlast een subjectief gegeven is en voor iedereen anders, is het beleid dat tuinders geen (geluids)overlast mogen veroorzaken. Dus zodra een tuinder aangeeft last te hebben van een bepaalde activiteit, moet de andere tuinder daarmee stoppen.
Gemotoriseerd verkeer

Gemotoriseerd verkeer, zoals auto’s, motoren, scooters en elektrische voertuigen, kan leiden tot gevaarlijke of overlast gevende situaties. Wat mag wel en wat mag niet?

 • Motoren, scooters, (elektrische) fietsen en andere gemotoriseerde of elektrische vervoermiddelen mogen op het tuinpark alleen met de motor aan worden geduwd.
 • De kentekens van gemotoriseerde vervoermiddelen van tuinders die hard over het tuinpark rijden en zo voor gevaarlijke situaties zorgen, worden doorgegeven aan de politie. De eigenaren kunnen dan een boete krijgen. Het bestuur vraagt alle tuinders om kentekens van deze voertuigen voor dit doel ook te mailen naar het bestuur
 • Alle vervoermiddelen mogen alleen op de eigen tuin worden gestald. Anders volgt een boete. Ook deze kentekens mogen worden doorgegeven aan het bestuur.
 • Auto’s mogen niet op het tuinpark komen. Tuinders kunnen wel een ontheffing aanvragen, zodat zij wel met de auto het tuinpark kunnen oprijden. Kijk bij Ontheffing voor de voorwaarden.
 • Het is verboden om een voertuig op de toegangsweg naar het tuinpark te parkeren. Er ontstaat een zeer gevaarlijke situatie als hulpdiensten hierdoor bij een calamiteit niet meteen het tuinpark kunnen oprijden. Zodra een voertuig op de toegangsweg wordt geconstateerd, wordt contact gezocht met de dienst parkeerbeheer die het voertuig vervolgens zal wegslepen.
 • Het parkeerterrein mag niet worden gebruikt voor verkeerde doeleinden, zoals het storten van zand, stenen, modder en pijpen. Het bestuur houdt dit in de gaten en doet zo nodig een zogenaamde SIA-melding bij de gemeente.
 • Mochten er toch auto’s zonder toestemming op het park staan, dan zal een boete worden opgelegd en bij herhaling van deze overtreding een hogere boete.
Hertaxatie tuinhuis

Tuinders die een nieuw tuinhuis bouwen of voor het eerst een broeikas of schuur plaatsen, doen er verstandig aan om opnieuw de juiste herbouwwaarde te laten vaststellen door de taxateur van de Bond van Volkstuinders. Ook in sommige andere situaties is dat zinvol. Let daarbij wel op de procedure.

Andere situaties
Ook in de volgende andere situaties is het verstandig om een hertaxatie te laten plaatsvinden:

 • Als de oppervlakte van de opstal groter wordt (tot maximaal 28 m2).
 • Als waarde verhogende factoren zijn toegevoegd, zoals een nieuwe keuken of een veel duurdere dakbedekking.
 • Als het laatste taxatierapport ouder is dan 9 jaar.

Procedure
Eenmaal per jaar in september is hertaxatie mogelijk voor € 25 per taxatie. Aanmelden kan via een mail aan: info@bondvanvolkstuinders.nl. De aanmelding moet uiterlijk 15 augustus binnen zijn bij de Bond. Vergeet niet het tuinpark, uw tuinnummer en het telefoonnummer en mailadres te vermelden, zodat de taxateur u kan bereiken. Een eventuele premieverhoging wordt berekend vanaf 1 januari van het daaropvolgende jaar.

Wanneer geen hertaxatie?
De herbouwwaarde wordt alleen hoger wanneer duurdere materialen worden gebruikt bij een verbouwing. Vervanging van oude materialen voor nieuwe, soortgelijke materialen levert geen hogere herbouwwaarde op. Een taxatie is dan niet nodig.

Houtkachels

Houtkachels zorgen voor warmte, maar regelmatig ook voor overlast. Dit is te voorkomen of te beperken door een aantal regels in acht te nemen (zie hieronder). Bovendien is het gebruik van houtkachels met ingang van het tuinseizoen 2022 verboden van 1 mei tot 1 september.

Richtlijnen

 • Gebruik alleen schoon en droog hout of pelletkorrels. Nat en/of geverfd hout of ander afval leidt tot veel rookontwikkeling en stankoverlast, met de bijhorende risico’s voor de gezondheid. Voorbeelden daarvan zijn: irritatie van de luchtwegen, branderige ogen en gebrek aan frisse lucht binnen omdat de ramen en deuren hermetisch afgesloten moeten zijn.
 • Laat houtkachels niet ’s nachts branden en/of onbeheerd achter: dit is gevaarlijk.
 • Het afvoerkanaal moet lang genoeg zijn. [aangeven wat dat dan is: volgens mij moet het (ruim?) boven de nok van het tuinhuis uitkomen]
 • Stook niet bij windstil weer en mist.
 • Zorg dat de houtkachel niet de hoofdverwarming vormt.

Gezondheid
Nog beter is het om te kiezen voor (sfeer)verwarming zonder uitstoot van schadelijke stoffen. In het belang van de eigen gezondheid en die van de buren. Laten we samen zorgen voor een plezierig en veilig klimaat op het tuinpark. Spreek medetuinders erop aan als deze zich niet houden aan de richtlijnen.

Standpunt van Bond
De Bond van Volkstuinders zou najaar 2019 richtlijnen opstellen voor het gebruik van houtkachels. Later heeft de Bond laten weten dat men wil wachten op gewijzigde wetgeving. Tot die tijd zijn er geen plannen om de richtlijnen te wijzigen. Op dit moment is het standpunt van de Bond als volgt:
Het gebruik van houtkachels in Nederland is (nog) niet verboden. Om op de tuinparken een verbod op houtkachels in te voeren, zal het bouwreglement moeten worden aangepast. Zolang er geen stedelijk of landelijk beleid is vastgesteld, gaat de Bond niet over tot het wijzigen van het bouwreglement.

Huisdieren

Huisdieren

In artikel 6, lid 6 van het Tuinreglement wordt het volgende geregeld m.b.t. dieren.

Het is een lid met betrekking tot dieren niet toegestaan:

 • Vee, pelsdieren, pluimvee of duiven te houden.
 • Bijen te houden zonder schriftelijke toestemming van het bestuur.
 • Huisdieren te houden die overlast veroorzaken.
 • Honden en/of katten onaangelijnd buiten de tuinen op het tuinpark te laten lopen.
 • Uitwerpselen van honden of katten op het terrein achter te laten.
Huisvuil en afval

Hoe gaan we om met groot en klein afval?
Breng groot afval naar de Gemeentewerf en neem klein afval mee naar huis of deponeer het in één van de ondergrondse containers. Aan het begin van Markengouw staan containers waarvoor geen huisvuilpas nodig is.

Geen afval naast vuilcontainers
De Bond van Volkstuinders heeft ons laten weten dat er veel klachten van buurtbewoners binnenkomen over het achterlaten van afval op de Volendammerweg. Er zouden aanhangwagens en kruiwagens worden geleegd bij de vuilcontainers bij het water. De materialen die worden neergezet, zijn soms onderdelen van tuinhuizen, koelkasten, tafels, etc. De buurtbewoners kunnen zelf hun vuil niet meer kwijt en er ontstaat veel zwerfvuil. Doe dat dus niet!

Laten we er met elkaar voor zorgen dat we als tuinpark hierdoor niet in de problemen komen. Bedankt voor de medewerking!

Rattenoverlast
Tuinders hebben soms te maken met rattenoverlast. Het bestuur zoekt samen met de gemeente naar een oplossing. Neem zelf voorzorgsmaatregelen zoals:

 • Laat geen etensresten achter in de tuin
 • Houdt de slootkanten vrij
 • Laat in de winter geen zeep in het tuinhuis achter. Ratten eten graag zeep!
Kapvergunning aanvragen

Kapvergunning aanvragen

Kapvergunningen worden via het bestuur aangevraagd door het secretariaat van de Bond van Volkstuinders. De bomen staan namelijk op de grond die de Bond van Volkstuinders huurt van de gemeente Amsterdam. Met de vergunningcheck kan worden nagegaan of er een omgevingsvergunning nodig is voor het kappen of snoeien van een boom. Ook voor het kappen van een dode boom kan een vergunning nodig zijn. Klik hier voor de vergunningcheck.

Wilt u een kapvergunning aanvragen bij het bestuur, stuur dan een mail aan het bestuur met daarbij de volgende bijlagen:

 • Een be­schrij­ving van de stand­plaats van de boom/struik
 • Een si­tu­a­tie­te­ke­ning (waar staat de boom op welke tuin met de naam van het tuinpark)
 • Fo­to’s van de boom/struik
 • Dia­me­ter van de boom in cen­ti­me­ters (meet de dik­te van de stam op 1,30 me­ter hoog­te)
 • Informatie over vervangende beplanting, als daarvan sprake is.

De gemeente heeft 8 weken (reguliere procedure) nodig om de aanvraag te beoordelen. In sommige gevallen is dat 26 weken (uitgebreide procedure). Dit kan 1 keer met 6 weken verlengd worden. De aanvrager ontvangt een brief (besluit) als de gemeente een beslissing heeft genomen over de aanvraag. In de brief staat wanneer met de werkzaamheden mag worden begonnen.

Klik hier voor meer informatie op de website van de gemeente.

Legionella in de waterleiding

Pas op voor legionella
Winterseizoen afgelopen? Pas dan op voor legionella! Spoel de leidingen goed door en controleer deze op lekkage bij het openen van de waterleiding en vóór het eerste gebruik.

Aandachtspunten bij gebruik

 • Als u niet regelmatig op de tuin komt, spoel dan de waterleiding door totdat deze echt koud water geeft.
 • Als u een warmwatervoorziening heeft, moet deze ook worden doorgespoeld totdat er heet water uit komt, minstens 60 graden Celsius.
 • Als u een douche heeft, laat dan voor de zekerheid de doucheslang in een emmer water hangen en spoel met heet en koud water. Voorkom daarbij verneveling en ventileer de ruimte goed. 

Aandachtspunten bij aanleg waterleiding

 • Vermijd aftakkingen die zelden worden gebruikt.
 • Voorkom natuurlijke opwarming van de leiding.

 Vragen?

Illegale bewoning

Uw tuinhuis laten bewonen door anderen dan uzelf of uw gezin? Dat is absoluut verboden! Het maakt niet uit of huur wordt betaald of niet; dit is een zeer strenge regel.

Bij overtreding van deze regel zal het bestuur naar de tuchtcommissie van de Bond van Volkstuinders gaan om royement aan te vragen. Dit betekent dat u uw tuin verliest! Tuinparken zijn er namelijk voor tuinders om te genieten van hun prachtige tuin en niet om makkelijk veel geld te verdienen. Het geeft ook een gevoel van saamhorigheid en veiligheid op de tuin als men de buren kent.

Materialen

Bezorging, opslag en vervoer van materialen
Materialen kunnen op het tuinpark worden bezorgd of zelf worden vervoerd vanaf de auto met een kar van het tuinpark, maar let op de volgende aandachtspunten:

 • Als voor de bezorging de paaltjes van het slot moeten, kan dat alleen op donderdag in het seizoen. Stuur altijd vooraf een mail aan: bestuur@tuinparkbuikslotermeer.nl.
 • Het is niet toegestaan om materialen buiten de eigen tuin op te slaan. Behalve overlast voor andere tuinders ontstaat hierdoor een bijzonder gevaarlijke situatie als hulpdiensten er niet langs kunnen. In artikel 6, lid 3c van het tuinreglement staat: “Het is een lid niet toegestaan om materialen op te slaan buiten de eigen tuin.” Big bags met materiaal die zijn bezorgd, moeten dus meteen worden geleegd en de inhoud moet worden overgeheveld naar de eigen tuin. Wie zich niet hieraan houdt, krijgt een boete.
 • Er zijn op het tuinpark 3 karren die kunnen worden gebruikt voor het vervoeren van spullen van en naar de auto op de parkeerplaats, bedoeld voor grote en zware spullen. Alle karren moeten na gebruik worden teruggezet tussen de winkel en de gasopslag en mogen absoluut niet buiten het tuinpark blijven staan.
Melding overlast bij gemeente

Melding overlast bij gemeente

Voor een snelle beantwoording van vragen en overlast rond het tuinpark kan een melding bij de gemeente gedaan worden, desgewenst met foto’s. Dit kan gaan om zaken die gemaakt op opgeruimd moeten worden, maar ook gevaarlijke (verkeers)situaties en overlast van personen kunnen hier worden gemeld. De vraag wordt meteen doorgestuurd naar de betreffende afdeling.

Klik hier voor het formulier.

Meterstanden

Meterstanden doorgeven
Geef de water- en elektrastanden vóór 1 oktober van ieder kalenderjaar door. Sinds seizoen 2021 moet dit via het ledenportaal Mijn tuin van de Bond van Volkstuinders. Zie voor de algemene handleiding van Mijn Tuin onder het uitklapmenu Mijn tuin hieronder. 

 • Eenmaal ingelogd staan links bovenin onder het logo drie onderdelen: “Home” (daar staat u in), “Mijn gegevens” en “Mijn tuin”. Voor de tuinders die met een telefoon inloggen, is het allemaal wat kleiner en zal het er anders uitzien. De meesten zullen op de telefoon bovenin een blokje met streepjes zien. Dit is een uitklapbaar menu.
 • Klik op het onderdeel Mijn tuin. Klik in het volgende scherm op de regel met uw tuinnummer om in uw tuin te komen. 
 • Klik in het volgende scherm op het plaatje met de gele driehoek en voer de water- en elektrameterstanden in.
  Let op! Er volgt pas een bevestiging wanneer de stand door de Bond verwerkt is.
 • Op de homepagina, aan de linkerkant, is wel zichtbaar wat verzonden is.

Let op!
Meterstanden die via de mail aan het bestuur worden gestuurd, worden NIET verwerkt. Tuinders die de meterstanden niet hebben opgegeven, krijgen een boete van € 25 en in de factuur worden voor de berekening de meterstanden van vorig jaar aangehouden.

Mijn Tuin

Mijn tuin
Sinds 2021 is het ledenportaal Mijn tuin van de Bond van Volkstuinders in gebruik genomen.

De informatie over het tuinder-lidmaatschap en de bijbehorende tuin is direct door tuinders zelf terug te lezen op Mijn Tuin. Veel gegevens zijn ook voortaan zelf in te vullen of te wijzigen, zoals b.v. het nieuwe woonadres na een verhuizing.

Handleiding

 • Inloggen via https://mijntuin.bondvanvolkstuinders.nl
 • Gebruikersnaam is uw e-mailadres dat bekend is bij de Bond en waarop u ook uw facturen ontvangt. 
 • Indien u uw wachtwoord niet meer weet, kunt u deze opnieuw aanmaken via de knop ‘wachtwoord opvragen’:
 • Als u de inloggegevens niet heeft, kunt u deze bij de Bond opvragen: financien@bondvanvolkstuinders.nl.

Welke informatie is te vinden op Mijn Tuin?

Mijn Tuin bestaat uit de volgende drie pagina’s

 1. Home
 2. Mijn gegevens
 3. Mijn tuin

 

 1. Home

Via Home geef je een aantal zaken door die vervolgens verder in behandeling worden genomen door de Bond van Volkstuinders en/of je eigen tuinpark. Het betreft:

 • Melden van schades na een inbraak, brand of storm
 • Doorgeven of wijzigen van je partner-tuinder
 • Doorgeven van automatische incasso
 • Indienen van een declaratie wanneer je kosten hebt gemaakt voor de bond of voor je tuinpark

Ook staan bij Home een aantal handige documenten zoals een schadeformulier en (lege) bouwtekeningen.

 

 1. Mijn gegevens

Op mijn gegevens staan je persoonlijke gegevens (naam, adres, geboortedatum, naam partner-tuinder e.d.). Ook vind je hier alle facturen en welk bedrag er eventueel nog openstaat.

Via de knop ‘Aanpassen’ verander je zelf je woonadres, telefoonnummer of emailadres.

Sommige tuinparken houden hier de werk/tuinbeurten bij; je ziet dan precies welke beurten je al gedraaid hebt. Wanneer er niets is ingevuld, wordt de administratie van de werk/tuinbeurten op een andere manier gedaan en kun je dit dus negeren.

 

 1. Mijn tuin

Op mijn tuin staat informatie over de tuin (oppervlakte, verzekeringsgegevens, bouwtekeningen etc.).  Klik voor deze informatie op de balk met het fotootje.

 1. Wanneer je recentelijk van tuin geruild bent, kunnen hier (tijdelijk) twee tuinen staan.

Op deze pagina vul je ook de jaarlijkse meterstanden in voor water en/of elektra.

Onderaan alle pagina’s, in de tab ‘Dossier’, staan documenten die eerder door de Bond van Volkstuinders of het tuinpark aan je verstuurd zijn zoals nieuwsbrieven en bouwtekeningen.

Tot slot

Geen enkel tuinpark is hetzelfde en dat betekent dat niet alle rubrieken die genoemd worden op Mijn Tuin ook voor alle tuinparken van toepassing zijn; in dat geval is er niets bij betreffende rubriek ingevuld. Het betreft de rubrieken parkeervergunningen, winterbewoning, werk/tuinbeurten, borgen, baggeren, meterstanden en schouw.

Lukt het niet om Mijn Tuin te activeren of andere vragen?

Mail dan naar financien@bondvanvolkstuinders.nl

Moestuin

MoesApp
Overproductie in de moestuin? Of op zoek naar wat er om de hoek groeit? De MoesApp helpt daarbij en er kan direct een koop worden gesloten met de kweker of teler. Alle informatie is te vinden via deze link: https://moesapp.nl/landing.

Ontheffing aanvragen

Ontheffing aanvragen

Het was tuinders toegestaan om met een ontheffing met de auto het tuinpark op te rijden. Helaas werd daar ook illegaal gebruik van gemaakt. Om dat te voorkomen had het bestuur in 2021 nieuwe sloten op de paaltjes aangebracht. Deze waren echter in een mum van tijd verdwenen. Daarom is het niet meer toegestaan om met de auto het park op te rijden.

Uitzondering op dit beleid zijn auto’s van leveranciers. Bijvoorbeeld als een nieuw tuinhuis wordt geleverd. Het bestuur begrijpt dat het ondoenlijk is om in zo’n situatie de goederen op een kar naar de tuin te brengen. In deze gevallen kan aan het bestuur minimaal een week voordat de leverancier het tuinpark wil oprijden ontheffing worden gevraagd. Stuur hiervoor een mail naar het bestuur. Per geval zal worden beoordeeld of de ontheffing wordt verleend.

Ook in geval van een ernstige medische aandoening kan voor bepaalde tijd ontheffing worden verleend. Ook hiervoor kan het bestuur worden gemaild.

Om zwaardere spullen zelf te verplaatsen kunnen tuinders gebruik maken van de platte karren die op diverse plekken op het tuinpark staan. 

Voorwaarden bij ontheffing auto op tuinpark
Tuinders die een ontheffing hebben gekregen en dus met hun eigen auto of in hun opdracht een auto van een leverancier het tuinpark mogen oprijden, moeten zich houden aan de volgende voorwaarden:

 • Alleen zeer langzaam – dat wil zeggen stapvoets! – rijden op het tuinpark. Veiligheid voor de tuinders staat voorop.
 • De ontheffing geldt alleen voor het hoofdpad. Er mag NOOIT op het grindpad worden gereden. Dit kan ernstige verzakkingen veroorzaken aan riool- en /of elektranet.
 • Het gaat om toestemming voor laden en lossen van een zeer omvangrijke lading (bijvoorbeeld een tuinhuis) door een leverancier en niet voor langdurig parkeren. Of een ontheffing o.b.v. een medische verklaring.
 • Een print van de ontheffing moet achter het voorraam van de auto worden geplaatst.
 • Rijdt een andere chauffeur, dan blijft altijd de tuinder die de vergunning heeft gekregen, verantwoordelijk voor het opvolgen van de hiervoor genoemde regels.
 • De ontheffing is niet bedoeld voor vrachtwagens. Neem bij twijfel contact op met het bestuur.
 • Bij overtreding van deze regels volgt een boete.
Overlijden

Overlijden

Helaas komt het soms voor dat een tuinder overlijdt.

In verband met een juiste afwikkeling is het belangrijk dat de partner het tuinparkbestuur hierover z.s.m. informeert en een nieuw tuinregistratie-formulier invult.

De partner van deze tuinder kan dan via het voorkeursrecht van de partnerregistratie de tuin overnemen.

Wanneer er geen partner is of geen partnerregistratie dan kan het voorkeursrecht van de familie worden toegepast. Ouders en kinderen kunnen gebruik maken van het voorkersrecht wanneer zij minimaal een jaar staan ingeschreven als aspirant bij de Bond van Volkstuinders.

Het lidmaatschap eindigt door het overlijden van de tuinder (zie artikel 8 lid 1 Statuten).

Wanneer iemand zich meldt als erfgenaam is er een verklaring van Erfrecht nodig waaruit blijkt dat deze persoon de erfgenaam is. Degene die het huisje erft maar geen gebruik kan maken van het hierboven genoemde voorkeursrecht moet het huisje verkopen. Het huisje mag niet worden overgenomen.

Erfgenamen blijven verantwoordelijk voor het onderhoud van de tuin en de tuinlasten totdat deze verkocht is.

Indien er zich geen erfgenamen melden wordt via het testamentregister bij de rechtbank achterhaald of er erven zijn die beneficiair aanvaard hebben (wanneer het saldo van de erfenis negatief is hoeven de erfgenamen de schulden niet te betalen, maar zij hebben dan ook geen recht op de opbrengsten uit de erfenis) en wie de vereffenaar is. De vereffenaar kan dan worden aangesproken. Hebben de erfgenamen de erfenis verworpen, dan wordt er naar bevind van zaken gehandeld.

Als de erfenis wel door de erfgenamen aanvaard is, dan kunnen deze direct worden aangesproken. Gezien het voorgaande zal niet worden onderhandeld met een partner zonder samenlevingsovereenkomst die ook geen medetuinder is. De erfgenamen kunnen dan later problemen gaan maken.

Conform de statuten en reglementen mogen bij verkoop van de tuin alle nog openstaande bedragen in mindering worden gebracht op de opbrengst van de tuinverkoop. Als blijkt dat de opbrengst nihil is en/of dat het huisje gesloopt moet worden dan zijn deze kosten voor de erfgenamen . Er is dan een vordering op de erfgenamen en zij zullen uit de erfenis dit bedrag moeten betalen.

Het taxatieformulier moet door de erfgenamen voor akkoord getekend worden. Zij kunnen ook binnen twee weken een hertaxatie bij de Bond aanvragen wanneer zij het niet eens zijn met de taxatie.

Er wordt nooit naar een andere rekening overgemaakt dan naar de rekening van de overleden persoon.

Post

Post voor tuinders
Het is niet de bedoeling dat individuele tuinders het tuinpark als postadres gebruiken! Post voor tuinders die is geadresseerd aan het tuinpark, kan alleen tijdens het tuinseizoen op zaterdag worden opgehaald in het clubhuis.

Brievenbus niet meer verplicht
Sinds eind 2021 is het niet meer verplicht om op elke tuin een deugdelijke en duidelijk bereikbare brievenbus te plaatsen op maximaal 1 meter vanaf het pad. In de praktijk worden brievenbussen namelijk (bijna) niet meer gebruikt.

Riolering

Er zijn werkzaamheden aan het riool geweest. Deze zijn inmiddels afgerond en alle systemen werken weer naar behoren. Het is wel belangrijk dat tuinders opletten wat wordt doorgespoeld.

 • Spoel zo min mogelijk vet door het riool. Veeg bijvoorbeeld eerst de borden/pannen af met papier.
 • Gooi geen vet in de gootsteen of het toilet.
 • Let op wat u doorspoelt: grote stukken, vet, enzovoort kunnen problemen veroorzaken.
Rook- en koolmonoxidemelders plaatsen

Rook- en koolmonoxidemelders redden levens

Rookmelders
De meeste slachtoffers bij brand vallen door het inademen van rook. Mensen die slapen, ruiken niets want hun neus werkt dan niet. Alleen het gehoor werkt nog. Als een apparaat kortsluiting maakt en brand veroorzaakt, worden mensen van de rooklucht dus niet wakker. Doordat rook veel giftige gassen bevat, raakt men snel in een diepe bewusteloosheid. Vaak al binnen enkele minuten. Rookmelders zijn van levensbelang, en niet alleen als men slaapt! Hoe sneller een brand wordt ontdekt, des te meer tijd en kans er is om het tuinhuis veilig te verlaten.

Hang rookmelders tegen het plafond in alle ruimten waar brand kan ontstaan, minimaal 50 cm van een muur of hoek en niet op de tocht of in de buurt van mechanische ventilatie. Hang de melders in de ruimte waar de slaapkamers op uitkomen (vluchtroute), in de woonkamer of andere verblijfsruimte en in iedere ruimte waar elektrische apparaten worden opgeladen. 

Koolmonoxidemelders
Koolmonoxide is een giftig gas. Het ontstaat wanneer hout, gas of kolen niet goed verbranden, omdat er niet genoeg zuurstof is. Koolmonoxide is niet te zien of te ruiken. Bij inademing van koolmonoxide ontstaan er eerst klachten die lijken op griep: hoofdpijn, misselijk en moe. Men raakt in de war en het hart gaat sneller kloppen. Mensen die lang blijven in een ruimte met veel koolmonoxide raken bewusteloos en kunnen zelfs dood gaan. Een koolmonoxidevergiftiging kan worden voorkomen door geiser en kachel jaarlijks te controleren. Het is gevaarlijk als ze niet goed meer werken.

Hang koolmonoxidemelders op om snel gewaarschuwd te worden als er toch koolmonoxide in het tuinhuis is. Deze gaat hard piepen als er te veel koolmonoxide is. Hang deze aan het plafond in de buurt van de geiser of kachel en houd tenminste 30 centimeter afstand van alle muren.

Schouw

Regelmatig vindt een schouw van de tuinen plaats. Waar wordt dan op gelet?

 • De totale staat van onderhoud.
 • De heg aan de voorzijde langs het pad mag niet hoger zijn dan 80 cm. Het gaat dan om heggen die 50 cm of minder vanaf het pad staan.
 • Een tuin moet vanaf het pad zichtbaar zijn. Er moeten verschillende openingen zijn om de tuin in te kijken.
 • Het pad voor de tuin moet regelmatig worden geschoffeld, ook zonder schouw op komst.
 • Hoge bomen moeten worden gesnoeid. Het najaar is de tijd hiervoor.

Alle richtlijnen zijn te vinden op deze website onder het kopje reglementen.

Snoeigereedschap, snoeiafval en tuinaarde

Snoeigereedschap
De winkel verkoopt verschillende soorten snoeigereedschap:

 • Snoeischaar van het merk Farmer Tools: een stevige schaar voor het knippen van dunne takjes en bladeren. Prima voor het snoeien van kleine takken en struiken tot ongeveer twee centimeter.
 • Takkenschaar: voor het knippen van dikkere takken; deze wordt met twee handen gebruikt. Dit type heeft lange handvatten die zorgen voor een hefboomeffect. Ook is deze voorzien van uitschuifbare handvatten (telescopische handvatten). Dit maakt het makkelijker om takken te snoeien op lastige plekken.
 • Bloemenscharen van het merk Pricers (2 maten): bloemenscharen zijn voor het afsnijden van bloemen en het krenten van een druivenstruik. De kleine schaar heeft gripvergrendeling. De grote is ook voor het knippen van kleine takken en rozen.
 • Heggenschaar: voor het snoeien van een heg. Deze heggenschaar heeft een gegolfd blad dat ervoor zorgt dat de takken niet wegglijden.
 • Allesknipper: voor bijvoorbeeld bloemenschikken.

Voor het onderhoud van de gereedschappen: smeer het knip- of snijgedeelte in met olie of een onderhoudsspray. Dan gaat het gereedschap echt langer mee! Veel snoeiplezier! 

Snoeiafval en tuinaarde
Snoeiafval en tuinaarde kan tegen lage kosten op het tuinpark worden weggebracht of opgehaald op de tuin.

 • Takken laten ophalen met de tractor en een kar kan op zaterdagochtend. Muntjes daarvoor zijn te koop bij de winkel. Spreek 1 week van tevoren met de Tuinparkcommissie (TPC) het tijdstip af. Dit kan ook door een mail te sturen naar: tuinparkcommissie@tuinparkbuikslotermeer.nl. Op de dag zelf graag nog even melden bij de TPC om 09.00 uur. U moet zelf op de tuin aanwezig zijn om de takken op te laden.
 • Tuinaarde wegbrengen met de tractor en een kar kan op zaterdagochtend tussen 10.00 en 10.30 uur. [procedure?] U moet zelf de tuinaarde op- en afladen.
 • Zakken tuinaarde die bij de winkel op het tuinpark wordt gekocht, kunnen tegen betaling met muntjes worden afgeleverd op de tuin. Spreek dit 1 week van tevoren af met de TPC. Meer informatie bij de winkel.
Toegangshekken

De klinken van de hekken zijn vervangen door vaste knoppen. Dat betekent dat tuinders altijd een sleutel moeten meenemen om op het complex te komen als de hekken gesloten zijn. Het bestuur adviseert tuinders om hun telefoonnummer te geven aan bezoek en kinderen. Dan kunnen zij worden gebeld en naar het hek komen om dit te openen, mocht dit onverhoopt gesloten zijn.

Van 1 oktober tot 1 april op slot
Van 1 oktober tot 1 april zitten alle hekken van ons tuinpark op slot. Vriendelijk verzoek om alle hekken in het slot te trekken en dit slot ook met de sleutel dicht te draaien. Laten we het inbrekers en insluipers zo moeilijk mogelijk maken!

 

Tuin afsluiten

In het Tuinreglement van de Bond van Volkstuinders is niets geregeld over het afsluiten van tuinen. Als tuinen moeten worden geschouwd of als hulpdiensten de tuin moeten betreden in gevaarlijke situaties, is het onwenselijk dat sommige tuinen op slot zijn. In de Algemene Ledenvergadering van november 2021 is daarom – op voorstel van het bestuur – besloten dat het niet (meer) is toegestaan om de tuin af te sluiten in verband met de noodzakelijke toegankelijkheid voor hulpdiensten en schouwcommissies.

Dit is terug te vinden in het nieuwe lid 8 van artikel 7 (Wat verder niet is toegestaan) van het Supplement op het reglement voor de afdelingen van de Bond van Volkstuinders.

Tuin opzeggen

Hoe zeg ik een tuin op?

Opzeggen van een tuin kan via Mijn Tuin: https://mijntuin.bondvanvolkstuinders.nl/. Kies nadat u bent ingelogd het tabblad Mijn tuin, klik op de volgende pagina op uw tuin en kies daar de optie Tuin opzeggen. Verkoop van de tuin loopt ALTIJD via het bestuur.

Wat gebeurt er daarna?

 • Het lidmaatschap bij de Bond van Volkstuinders (BvV) wordt opgezegd. U ontvangt hierover bericht van de BvV. Hiermee is de opzegging bindend.
 • De schouwcommissie bekijkt of uw tuin aan alle regels van  het tuinpark voldoet. U ontvangt bericht of de tuin in orde is of niet. Zo niet, dan krijgt u een overzicht met de zaken die gedaan moeten worden voordat een taxatie kan plaatsvinden.
 • Na de schouwcommissie volgt de taxatie door de Bouw- en Taxatiecommissie. Opstallen op de tuin, zoals tuinhuis, schuur en kas, en de tuin zelf worden getaxeerd. De taxatieprijs is in principe bindend. De verkopende tuinder kan wel bezwaar maken bij de BvV. Houd rekening met een lagere waarde van de opstallen dan bij nieuwbouw het geval zou zijn.
  Klik hiervoor de meest recente taxatieprijzen.
  Zodra het taxatierapport gereed is, wordt u opgeroepen om dit te ondertekenen. Bent u niet akkoord? Dan kan er binnen 14 dagen een hertaxatie bij de BvV worden aangevraagd. De taxatieprijs van de BvV is bindend.
 • De (aspirant-)leden ontvangen een mail waarin uw tuin(huis) te koop wordt aangeboden. Zij hebben vervolgens 14 dagen de tijd om hierop te reageren.
 • Na deze periode ontvangt u een lijst met 5 kandidaten.  Deze lijst is gebaseerd op de inschrijvingsduur van de (aspirant-)leden.
 • U neemt zelf contact op met deze kandidaten. Belangrijk zijn daarbij de volgende regels:
  1. De volgorde van de lijst is richtinggevend
  2. U bent niet verplicht  om een lager bod dan de taxatieprijs te accepteren.
  3. Er mag zeker geen hoger bedrag gevraagd/geaccepteerd worden.
  4. Inboedel overname is niet verplicht.

   M.a.w.: degene die het hoogst op de lijst staat EN de taxatieprijs wil betalen heeft automatisch het recht om uw tuinhuis te kopen.
   Mocht uit de 1e lijst geen koper komen dan ontvangt u een volgende lijst met kandidaat nummer 6 t/m 10, etc.
 • U en de uiteindelijke koper nemen beiden contact op met de penningmeester waarna u de vervolgstappen voor de overdracht krijgt.

Tot de overdracht blijft u verantwoordelijk voor het onderhoud van uw tuin, de algemeen werkbeurten en alle taken die bij het bezit van een tuin horen.

Zijn er bij de overdracht nog openstaande werkbeurten/tuintaken dan worden deze via de BvV verrekend met de verkoopsom.

 

Tuin overnemen

Voor het overnemen van een tuin gelden nogal wat regels. Nieuwe tuinders kunnen veel informatie vinden op deze website. Hebt u al een tuin? Dan moet u ook rekening houden met het volgende:

 • Hoe kan ik reageren op tuinen te koop?
 • Onderhandse verkoop tuinen verboden!
 • Mag ik een tuin overdragen aan partner, ouders of meerjarige kinderen?
 • Hoe zeg ik een tuin op?

Lees verder voor meer informatie!

Hoe kan ik reageren op tuinen te koop?
Als er een tuin te koop komt, ontvangen alle tuinders een mail. Hebt u interesse?

Onderhandse verkoop huisjes verboden!
Het is absoluut verboden om onderhands, dus buiten het bestuur om, tuinhuizen te verkopen! Wat zijn de regels?

 • Opzegging is altijd bindend en daarna volgt een taxatie van het tuinhuis en de tuin om de waarde te bepalen.
 • De aspirant-tuinder die het langst op de wachtlijst staat en de taxatieprijs biedt, heeft vervolgens het recht om de tuin met het tuinhuis over te nemen.
 • Als de verkopende tuinder onderhands het huisje heeft verkocht, is dat niet rechtsgeldig. De overeenkomst is niet geldig en het tuinhuis blijft daarom eigendom van de verkopende tuinder, met alle bijbehorende verantwoordelijkheden. De andere partij, die denkt een tuinhuis te hebben gekocht, is dan zowel het tuinhuis als het betaalde bedrag kwijt. Werk hier dus nooit aan mee!

Mag ik een tuin overdragen aan partner, ouders of kinderen?
Er bestaat een voorkeursrecht voor tuinders die hun tuin willen laten overnemen door hun partner, ouder(s) of hun meerderjarige kind(eren) na beëindiging van het lidmaatschap of na overlijden. Wat zijn de belangrijkste punten om dit goed te regelen voor uw naasten?

 • De partner moet geregistreerd zijn op het laatste deel op pagina 2 van het Tuinregistratieformulier [link] van het lid. Is uw partner nog niet geregistreerd en wilt u dat wel? Vul dit formulier dan in en mail het naar: bestuur@tuinparkbuikslotermeer.nl.
 • Ouders en kinderen krijgen het voorkeursrecht een jaar na inschrijving als aspirant-lid of nadat zij twee jaar als lid staan ingeschreven op hetzelfde tuinpark.
 • Het voorkeursrecht geldt niet voor andere tuinen op het tuinpark.
 • De partner, de ouder of het kind kan zijn of haar voorkeursrecht op de tuin van het lid pas uitoefenen als het lidmaatschap van het lid eindigt of als het lid overlijdt.
 • Willen verschillende naasten gebruikmaken van het voorkeursrecht? Kijk dan in het afdelingsreglement hoe dit werkt.

Alle details zijn terug te vinden in artikel 3 van het afdelingsreglement. Lees dit goed door en vraag eventueel hulp. In dit reglement staat ook de situatie beschreven, waarin verschillende naasten gebruik willen maken van het voorkeursrecht.

Verzekeringen tuinhuisjes en overige opstallen

Verzekering tuinhuisjes en overige opstallen

1 januari 2022 is de Bond van Volkstuinders overgestapt naar een nieuwe verzekeringstussenpersoon www.zichtadviseurs.nl voor de verzekeringen van de tuinhuisjes en andere opstallen op de tuin.

Klik hier voor alle informatie hierover. Zowel voor informatie over de veranderingen vanaf 1-1-2022, de dekking, het melden van schades als voor informatie over het aanmelden voor deze verzekering.

Waterleidingprotocol

Voorkom bevroren waterleiding
Niets vervelender dan wanneer u in het voorjaar weer op de tuin komt en blijkt dat de waterleiding kapot gevroren is, met als gevolg een flinke lekkage. Wat kunt u doen om dit te voorkomen?

 • Sluit tijdig – dus voordat er vorst is – de toevoerkraan (hoofdkraan ondergronds).
 • Open daarna de kranen in het huis en laat deze leeglopen.
  TIP: blaas de leidingen door om er zeker van te zijn dat er geen water achterblijft.
 • Denk vooral aan het water in de geiser: dat zijn heel kleine dunne leidinkjes die erg vorstgevoelig zijn!
 • Heeft u een boiler? Zet deze dan bij voorkeur op de vorststand (dus niet uit!), anders moet u de hele boiler laten leeglopen.
Waterspeelplaats

Werktijden waterspeelplaats

Bij goed weer zal de nieuwe waterspeelplaats tijdens het seizoen voortaan van 12.00 – 17.00 uur aanstaan:

 • op vrijdag, zaterdag en zondag
 • iedere dag tijdens  schoolvakanties
 • tijdens activiteiten op het tuinpark
Waterstand

Boete bij draaien aan sluis
De waterstand op het tuinpark is de verantwoordelijkheid van waterbeheer. Het is verboden voor tuinders om de sluis open te draaien. Tuinders die dat toch doen, kunnen een boete krijgen van wel € 5.000!

Pomp
Ons tuinpark zit op dezelfde pomp als Tuinpark de Molen en het sportveld tussen beide tuinparken in. De andere tuinparken zitten op een andere pomp en een hoge waterstand in een ander tuinpark staat los van een hoge waterstand in ons tuinpark.

Waterstand melden
Tuinders kunnen zelf een melding doen bij Waternet als ze zich zorgen maken over de waterstand in hun sloot. Deze storing kan worden gemeld door Waternet te bellen; dit kan 24 uur per etmaal. Bel daarvoor 0900 93 94 (gebruikelijke belkosten).

Werkbeurten

Iedere tuinder doet per jaar 8 werkbeurten. Daarvan zijn 6 werkbeurten voor algemeen werk (zie meer informatie bij dit onderwerp) en 2 werkbeurten voor andere werkzaamheden. Dit kunnen bijvoorbeeld bardiensten in de clubhuis zijn, of onderhoudswerkzaamheden, schoonmaak, ontwikkelen nieuwe activiteiten en voorzieningen, etc.

 

Winterbewoning

Zonder toestemming is het verboden om buiten het seizoen ’s avonds en ’s nachts op de tuin te verblijven. Dat is van 1 november tot 1 april. Aanvragen van winterbewoning kan bij het bestuur vóór 1 september. Winterbewoning is pas mogelijk na 2 jaar lidmaatschap van het tuinpark. Hierna wordt alles uitgebreid toegelicht. Daar vindt u ook de voorwaarden en het aanvraagformulier.

Waarom verboden?
Winterbewoning zonder toestemming is onveilig. De tuinder is dan niet verzekerd en de politie weet niet dat deze tuinder op de tuin verblijft.

Verlenging tuinseizoen
Er is ooit een pilot gestart met de verlenging van het tuinseizoen. Officieel is het tuinseizoen van 1 april tot 1 oktober maar in die pilot was dat van 1 april tot 1 november. Deze pilot heeft geen echte afronding gekend. Navraag bij de Bond van Volkstuinders leert dat Tuinpark Buikslotermeer deze pilot kan voortzetten, in ieder geval in afwachting van het nieuwe huurcontract met de gemeente. Dat betekent dat er in de periode van 1 april tot 1 november ook op de tuin mag worden geslapen.

Winterbewoning aanvragen
Ruim vóór 1 september ontvangen alle tuinders een mail over de procedure voor het aanvragen van winterbewoning. Klik hier voor de voorwaarden. Aanvragen moet via dit formulier (zit ook bij de mail). Ingevulde formulieren kunnen worden gemaild naar: bestuur@tuinparkbuikslotermeer.nl. Onvolledig ingevulde of na 1 september ontvangen formulieren worden niet in behandeling genomen.

Let op: Tuinders kunnen pas na 2 jaar lidmaatschap winterbewoning aanvragen!

Toestemming
De bouw- en taxatiecommissie screent de aanvraag, waarna deze wordt beoordeeld door het Bondsbestuur. Rond 1 oktober ontvangen tuinders bericht of hun aanvraag is goedgekeurd.

Boete bij overtreding
Tuinders die zonder toestemming toch ’s avonds of ’s nachts op de tuin verblijven, krijgen een persoonlijke brief plus een boete.

Zwemmen

Pas op met zwemmen in de scheg!
De scheg is niet bedoeld als zwemwater. Zwemmen of spelen in het water bij de scheg is geheel voor eigen risico!